lista życzeń
0

Reklamacje i zwroty

Poniższe informacje są wycinkiem z regulaminu sklepu profeAGD.pl dostępnego pod adresem https://profeagd.pl/regulamin 

 

§ 7 Odstąpienie do umowy

 

7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od
daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący
zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu
na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na
adres: 41-907 Bytom, ul.Zabrzańska 30 z dopiskiem SKLEP PROFE; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy sklep@profeagd.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7
pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych. 

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego
Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji
dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji
elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
7.4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za
pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca
niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na
trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach
konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy
z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca.
7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego
uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy
z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument ponosi
bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7.7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później
niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w
przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez
niego lub osobę przez niego upoważnioną.
7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza
zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki,
lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym
koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego
oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu
zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie
będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do
umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 683).
7.12. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego
regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej
umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

 

§8 Reklamacje

 

8.1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady
fizyczne lub prawne, Kupujący może:

1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć
Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,

2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za
wady.

8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub
w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać
informacje o tym fakcie listownie na adres 41-907 Bytom, ul.Zabrzańska 30 z dopiskiem sklep PROFE lub poprzez e-mail na adres sklep@profeagd.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560
i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają
charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
8.3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak
ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał
reklamację za uzasadnioną.
8.4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu
postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest
bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać
z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia
skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

W przypadku kiedy produkt dostarczony nosi wadę transportową proszę takich paczek nie odbierać. Kiedy jednak nie mieliśmy możliwości stwierdzenia wady przy kurierze, klient zobowiązany jest do spisania protokołu szkody z przewoźnikiem i dostarczenie go drogą elektroniczą na adres sklep@profeagd.pl . Postępowanie opisane jest w regulaminach przewoźników najcześciej obowiązek dostarczenia protokołu szkody odnośnie się w czasie do 7 dni od daty doręczenia - po tym czasie reklamacje nie będą rozpatrywane jako reklamacje powstałe w drodze transportu. 

 

 Udostępniamy wzór protokołu reklamacyjnego celem ułatwienia procesu reklamacyjnego

Formularz Reklamacji Towarów
  •  
Powered by Sellingo & webmedium.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl